جان دلم
شرط دل دادن
دل گرفتن است
وگرنه یکی بی دل می ماند
و دیگری دو دل!