جانانم امروز به خاطر شعر،
فردا،به خاطر عشق،و روزهای دیگر
به هربهانه ای باید تو را خواست...