‏زنگ زدم دوس دخترم یهو دیدم بابام گوشیو برداشت

صداشو نازک کرد رفت توی اتاق :///

مشکوک نیست بنطرتون؟