یكي از بدترين سوتيا بابام‌ این بوده که تو مراسم ختم اومده بگه خدارحمت كنه رفتگانتونو گفته خدا بيشترش كنه رفتگانتونو 😂😂