میشه در خوردن گرمیجات یه‌کم تجدیدنظر بشه؟
بابام مثل دوران نوجوانیش روی پیشونیش جوش غرور دراومده
حالا بقیه عواقبش بماند!