استوریم
دلم یه مسافرت خونوادگیه طولانی میخواد که منو نبرن