دوست داشتنه واقعی ینی کسی حتی تو نبودنش بازم درونت زنده بمونه