اشتباهاتم رادوست دارم
آنهاحباب شیشه‌ای غرورم را می‌شکنند.
هر زمان به اشتباهاتم پی بردم
بزرگتر شدهم.
اشتباهاتم را دوست دارم
آنها گران‌ترین تجربه‌هایم هستند
چرا که برایشان هزینه گزافے پرداختم