تو را بايد يواشكی خواست
يواشكی بغل گرفت
يواشكی برايت شعر خواند
و يواشكی به ديدارت آمد
تو را نبايد به جمع آدم ها برد
دوست داشتن های يواشكی،
دوام شان بيش تر است...❤️