بیمار: میدونی کی تو دریا غرق میشه؟
دکتر هاوس:معلومه اون که شنا بلد نیست
بیمار: برعکس اونی که شنا بلده غرق میشه،اونی که شنا بلد نیست تو دریا نمیره...