تلگرام رو ***** کردن که سروش جایگزینش بشه

ولی الان دارن آگهی مزایدشو تو تلگرام پخش میکنن که یکی پیدا شه بخرتش emoji)))))))