كاش ميتوانستم پرواز كنم
و به عمق آسمانها سرك بكشم
كاش يك نفر بود كه :
شوق پرواز را در من بيشتر ميكرد
كاش ...