دوسش داری؟
‏يادت باشه فقط دوست داشتن كافی نيست،
‏عشق
‏مراقبت ميخواد