پارادوکس یعنی همون موقع که باید پر از لذت داشتنش باشی، ترس از دست دادنش همه وجودت رو فرا بگیره