شنیدنِ صدایِ قلبِ کسی که
دوستش داری ،
زیباترین موسیقیِ دنیاست ...