قدیم دستتو می شستی تا یه هفته اعتبار داشت
ولی حالا شده رمز پویا