به کارتهای بانکیم الکل زدم اونی که پول توش نبود الان مست کرده میگه بکش عاقا بکش، اصلا صد میلیون بکش 😂😂