حال من حال اسیری ست که هنگام فرار
یادش افتاد کسی منتظرش نیست نرفت