اگه حال داشتی ...
بعضی وقتا ...
سر بزن به خوابم
البته اگه من بخوابم...!