دوست داشتنت را
از سالی به سال دیگری
جابه‌ جا میکنم
انگار دانش‌ آموز مشق‌اش را
در دفتری تازه پاکنویس می‌کند
جابه‌ جا می‌کنم صدای تو،
عطرتو
نامه‌های تو
و شماره‌ی تلفن تو
و صندوق پستی تو
می آویزمشان به کمد سال جدید