‏پدربزرگم علایم کرونا داشت اوردیمش بیمارستان:

حالا ۳ ساعته داره با پرستارها میرقصه. هر چی به اش میگم اگرحالت خوبه بیا بریم خونه میگه خفه شو ، نمبینی دارم میمیرم؟ 😄