اگه تابستون بیاد و کرونا از بین نره و با پشه انتقال داده بشه چی؟