بابام : این دکترِ میگه کسی که اهل دودِ کرونا بگیره خطریه، خداروشکر ما هممون ریه هامون سالمه
من :