عشق،
یک سینه و
هفتاد و دو سر می خواهد
بچه بازیست مگر عشق ؟!
جگر می خواهد!