در من تو هستی و تو هستی و فقط تو
من از خودمم هر روز در حال عبورم...