دلت می اید؟!
مرا به نام کوچکم صدا نزنی
و نشنوی "جانم"؟!