یه همکار داریم تو دفتر که خیلی بهداشتی نیست بنده‌خدا، بهش میگم رفتی خونه کفشاتو بیرون در بیار ببر تو جا کفشی یا بالکنی جایی بذار، میگه؛ مگه ویروسا زیر پا له نمیشن!!؟
گفتم: ببین، تو فقط قبل خواب مسواک بزن.