میگن شیرازیا گفتن ما حوصله نداریم ورودی شهرو ببندیم شما خودتون نیایین