به مامانم گفتم میخوام مستقل بشم
گفت برو لباساتو جمع کن
رفتم عین فیلما در کمدمو باز کردم لباسارو پرت میکردم تو چمدون

اومد گفت حیوون لباسای رو طنابو گفتم
گرفت مثه سگ کتکم زد 😂😂