به بابام می‌گم ببخشید که امسال نمی‌تونیم واست روز پدر بگیریم، گفت من اگه شانس داشتم که تو پسرم نمی‌شدی.