الان تنها امیدی که وجود داره اینه که صبر کنیم ویروسا به مرور و گذر عمر کم کم بخاطر کهولت سن و زندگی ناسالم از بین برن