هوا را ميبيني...؟
تكليفش با خودش معلوم نيست...
ميبارد
نميبارد
گرم است
سرد است
طوفان ميكند
ميسوزاند...
درست مثلِ "تو"
يك ناپايداريِ مُطلق...