هـزار بار پیاده
طـوافِ کعبه کنی
قبولِ حق نش‍‍ــــــــود
گر دلی❤️ بیازاری ...