داشتم موز می‌خوردم بابام خوابوند زیر گوشم گفتم چرا میزنی؟

گفت این چیه میخوری بجاش یه پاکت سیگار بگیر بکش هم زودتر میمیری هم ارزون تره :///