در سَرَم نیست

بجز حال و هوایِ تو و عشق ...

شادم از اینکه

همه حال و هوایم تو شدی