فکر کنم باید با تانک سر جاده شمال رو ببندن تا هموطنای عزیزمون شیرفهم بشن!