فقط بگو
خدا تو را..
برای من ساخت؟
یا مرا برای تو،
ویران کرد؟
کدام..؟