به فکر سود و زیانم نبوده ام با تو
کجا برای تو عقلی حسابگر دارم؟