از تـحمّـل کــه گُـذشـتم به تـحمّـل خوردم
دَردم این بود که از یارِ خودی گُل خوردم