‏ترامپ با اون عظمت تو ناف امریکا خواست با ایرانیا صحبت کنه فارسی تایپ کرد!
بعد توعه نکبت ک تو ناف ایرانی اینگلیش میتایپی؟

نکشیمون باکالاس 😐