چشم خود بستم که دیگر
چشم مستش ننگرم
ناگهان دل داد زد:
دیوانه من میبینمش! emoji