گفتی مرا به عشق که باید ز جان گذشت
جانم تویی چگونه توانم از آن گذشت؟