پدرم انتهای روحیه دادنه ینی.
زنگ زدم می‌گم کره و تخم‌مرغ و آرد و اینا بگیر
میگه تو این شرایط کسی کیک درست می‌کنه آخه؟
می‌گم خب چی کار کنم؟

می‌گه فقط حلوا emoji))