هميشه بودنهايى هست
هر چقدر هم كه باشد
بماند
نرود
باز هم دلتنگش هستى