تو ايران مرگ و میر کلا اتوماتیک
و بدون دخالت دست شده

کرونا : میکشه
سیل : غسل ميده
زلزله : دفن میکنه 🤣