دوباره وعده ی آتش فشان و زلزله می داد
جهانِ خسته در اندیشه ی تمام شدن بود ...