اگه دوسدخترتون وسط جمع خانواده پیام داد و باباتون گیر داد که باز کدوم دختر داره بهت پیام میده

بگین V.Behdasht بود
تاکید کرده حتما قبل غذا
دستامونو با آب و صابون بشوریم :»