جنبه‌ی محبت نداریم
ظرفیتمان که تکمیل شد؛
غرورمان سر ریز می‌شود ،
و سیل بی‌تفاوتی‌مان ؛
افراد مهربان را غرق می‌کند.
آرام که گرفتیم؛
هاج و واج؛
دنبال محبت می‌گردیم،
آدم‌های عجیبی هستیم !