🌸🍃کاش همه معنی راز زندگی را
می دانستیم
راز زندگی درک کردن می خواهد.

🌺🍃راز زندگی خود تو هستی
بودن تو
سلامتی تو
و خندهای شیرین خودت
و ضربان قلبی که هر ثانیه می شنوی
و چشمانی که هر روز صبح می گشایی

راز زندگی🌸🍃
زندگی دوباره هر روز توست😘