من فقط کمی خسته بودم،
همین!
اگر کمی مدارا می کردی
کار به دل بریدن نمی‌کشید...